ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

SYSTEM PREZYDENCKI

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

SYSTEM PREZYDENCKI

WESPRZYJ NAS W WALCE O SYSTEM PREZYDENCKI!

DLACZEGO WARTO WPROWADZIĆ SYSTEM PREZYDENCKI

SYSTEM PREZYDENCKI • Jest to system rządów i zarazem kolejny system, który KUKIZ15 chce wprowadzić zamiast parlamentarno-gabinetowego. Polega na jednolitości władzy wykonawczej w osobie Prezydenta/Głowy państwa. Nie należy utożsamiać tego systemu z kanclerskim czy Westminsterskim, mimo identycznej koncentracji władzy. Zasadnicza różnica jest w procesie wyboru. Prezydent i jego rząd jest wybierany w sposób bezpośredni w powszechnych wyborach, tymczasem w innych systemach wybór rządu ma charakter pośredni. Najpierw wybiera się parlament, który wyłania dopiero w drodze układów/koalicji/umów premiera i rząd.

Prezydent zawsze jest wybierany bezwzględną większością głosów, ma największy mandat społeczny jaki można uzyskać w wyborach, w przeciwieństwie do obecnego, gdzie władzę może przejąć mniejszość (Vide 37% PiS w wyborach i samodzielna Większość).

System Prezydencki ma różne wariacje, w których prezydent ma różne uprawnienia. Od modelu amerykańskiego, gdzie prezydent, choć przy pełnej kontroli władzy wykonawczej, nie ma prawa do inicjatywy ustawodawczej i wzajemnie kontroluje się z władzą ustawodawczą i sądowniczą, po model francuski, gdzie może wydawać dekrety z mocą ustawy, czy rozwiązać w dowolnej chwili parlament. KUKIZ15 stoi przy stanowisku rzeczywistego trójpodziału władz, wobec tego Prezydent RP w naszej wizji wyłącznie wykonywałby zadania wyłącznie związane z władzą wykonawczą.

W obecnym rozwiązaniu ustrojowym Prezydent RP, mimo wielkiego mandatu społecznego z wyborów, ma względnie niewiele samodzielnych prerogatyw i w gruncie rzeczy nie ma zbyt wielkich narzędzi wpływu na państwo. Do tego kompetencje dublują się w przypadku dzielenia władzy wykonawczej z premierem i rządem. W efekcie mamy do czynienia z sytuacjami, np. gdy prezydent i rząd są z różnych opcji politycznych, i następuje walka o krzesło przy stole czy miejsce w samolocie, co realnie sprowadza się do tego, kto ma reprezentować Polskę na forum Unii Europejskiej.

KUKIZ15 widzi wady obecnego systemu, w którym wszechwładzę ma parlament i wykorzystuje swoją dominującą rolę do podporządkowywania sobie pozostałych władz. W efekcie rządzący zamiast być wybierani przez obywateli, są pod pełną kontrolą lidera partii rządzącej wybieranego przez członków partii a nie wszystkich Polaków. W systemie prezydenckim jest odwrotnie, najczęściej to wybrany w wyborach Prezydent staje się liderem ugrupowania, które reprezentował. Rzeczywista władza pozostaje dzięki temu w rękach wszystkich Polaków.

Ważna jest również realizacja zasady trójpodziału władzy. Obecnie posłowie są jednocześnie ministrami, sami sobie udzielają wotum zaufania, sami siebie konstytucyjnie kontrolują. Rząd i parlament są od siebie całkowicie uzależnione i często powiązane personalnie. Nie ma to nic wspólnego z klasycznym trójpodziałem władzy, który miał chronić ludzi przed dyktatem jednego człowieka czy ugrupowania. System prezydencki jest realizacją zasady, która chroni od tego typu sytuacji.

Rzeczywisty trójpodział władz. Tu konkretnie władzy wykonawczej od ustawodawczej.

Obecnie mamy do czynienia z pełnym przeniknięciem obu władz.

Rozwiązanie ustrojowe funkcjonujące w potęgach jak: USA, Brazylia, Francja, Meksyk.

Stabilny system prezydencki pozwala tym krajom w zdecydowany sposób występować na arenie międzynarodowej.

Jasno określona maksymalna podwójna kadencja Prezydenta RP.

Nie będzie sytuacji w których polityką w Polsce kieruje jedna grupa osób przez kilkadziesiąt lat.

Brak nieprzerwanego kontrolowania władzy przez dożywotnio zasiadających posłów.

Aktualnie w sejmie czy w rządzie nie ma limitu kadencji, a jest ona bezpiecznikiem dla demokracji.

Ministrowie mianowani przez Prezydenta RP, a nie poprzez układy w parlamencie.

Obecnie rząd jest łupem wojennym, gdzie po zwycięstwie koalicjanci dzielą go pomiędzy siebie.

Władza sprawowana zawsze dzięki mandatowi bezwzględnej większości ludzi.

Nie będzie więcej sytuacji, gdzie jedna partia mając tylko 37% poparcia będzie posiadała pełną władzę.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!