ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

POLITYKA ZAGRANICZNA

ENCYKLOPEDIA KUKIZ15

POLITYKA ZAGRANICZNA

WESPRZYJ NAS W WALCE O SKUTECZNĄ POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ!

DLACZEGO POLSCE NIEZBĘDNA JEST SKUTECZNA POLITYKA ZAGRANICZNA

POLITYKA ZAGRANICZNA • Jest jednym z tych elementów, które nierozerwalnie połączone są z pojęciem państwa. Tylko w pełni suwerenne i niezależne państwa mogą bronić swoich interesów przed zakusami innych konkurentów, jakimi są wzajemnie dla siebie państwa. Między państwami zachodzi cały czas nieustanna rywalizacja, ciągle dochodzi do prób osiągnięcia jak największych korzyści ekonomicznych, czy też politycznych przez jedne państwa kosztem innych.

Żeby zrozumieć istotę polityki międzynarodowej i jej rolę w funkcjonowaniu państwa polskiego, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego ma służyć i jakie cele ma ona spełniać.

PO PIERWSZE • Przede wszystkim polityka zagraniczna musi być prowadzona tak, aby można było skutecznie bronić powagi i autorytetu Polski, bez których nie jest możliwe tworzenie pozytywnego wizerunku oraz umacnianie wiarygodności naszego kraju w stosunkach z innymi państwami na arenie międzynarodowej.

PO DRUGIE • Obecnie polityka zagraniczna stała się bardzo ważnym narzędziem dla państw w realizacji swoich narodowych interesów. Posługują się nią m.in. dla ochrony interesów czy to politycznych, czy ekonomicznych, a także do wzmocnienia swojego rozwoju gospodarczego. Wiele podmiotów gospodarczych, dzięki wsparciu, które państwa im udzielają, może skutecznie prowadzić i rozwijać swoją działalność gospodarczą na terenie innych państw, która i tak ostatecznie przyczynia się do umacniania pozycji tego państwa, które wcześniej aktywnie wsparło swoje podmioty gospodarcze na arenie międzynawowej.

PO TRZECIE • Państwa rywalizując między sobą, wielokrotnie powodują sytuacje kryzysowe, które ostatecznie mogą doprowadzić do konfliktu czy wręcz wojny. Z uwagi na to, umiejętnie prowadzona polityka zagraniczna ma na celu zniwelowanie powstałego zagrożenia. Niestety, stosunki międzynarodowe są swego rodzaju systemem naczyń połączonych, jeśli jeden podmiot rośnie i rozwija się, to zawsze odbywa się to kosztem innego państwa, co ostatecznie prowadzi do powstawania napięć. Dlatego polityka zagraniczna jest tak ważna przez to, że dzięki niej państwa mogą rozładować ciągle rodzące się między nimi nowe napięcia. W związku z tym umiejętnie kreowana i realizowana polityka zagraniczna może doprowadzić do wzrostu jednych krajów, a ta prowadzona w sposób nieumiejętny prowadzi do podważenia pozycji i autorytetu na arenie międzypaństwowej.

Nasza Ojczyzna pod koniec drugiej dekady XXI wieku stoi przed olbrzymimi wyzwaniami, które mogą przynieść nam kolejne szanse, ale również przynieść nam nowe zagrożenia. Poza tym patrząc na nasze położenie geograficzne, musimy prowadzić za wszelką cenę skuteczną, ponadpartyjną politykę międzynarodową, która będzie mogła zapewnić nam bezpieczeństwo, pozycję i autorytet na pomoście między Wschodem a Zachodem. Jesteśmy usytuowani w newralgicznym punkcie Europy, na styku dwóch geopolitycznych obszarów-Europy Zachodniej, której głównym obliczem stały się NATO i Unia Europejska, i Europy Wschodniej, zdominowanej w znacznej mierze przez Rosję, spadkobierczynię ZSRR. Poza byciem zwornikiem na osi Wschód-Zachód, Polska jest również kluczowym państwem na osi północ-południe. To nasza Ojczyzna jest łącznikiem, który spaja obszary między Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim i Morzem Czarnym. To właśnie nasze położenie wielokrotnie w naszej historii było źródłem problemów, ale nadal stwarza unikalną szansę wzmocnienia pozycji międzynarodowej naszego kraju.

Szczególnie obecnie, kiedy świat stał się mniej stabilny i mniej przewidywalny niż w minionych latach. Z uwagi na to, że ład międzynarodowy, ustanowiony na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, po zwycięstwie państw zachodu pod przywództwem USA nad totalitarnym, komunistycznym ZSRR w Zimnej Wojnie i po powrocie państw naszej części Europy do wspólnoty narodów wolnego świata, w ostatnich latach zaczął ulegać zachwianiu. Polska polityka zagraniczna powinna w pełni służyć interesom Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze państwo będąc położone w tej części Europy, powinno opierać swoje działania na arenie międzynarodowej na tworzeniu stałych sojuszy, do obrony tych interesów, które mamy zbieżne z innymi państwami oraz stworzenie stałego bloku państw, które mają podobne długofalowe interesy gospodarcze, polityczne czy militarne co Polska.

W ostatnich kilkunastu latach nasze państwo umocniło swoją państwowość, dołączając do grona państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki oraz Wspólnotę Unii Europejskiej. Mimo tego nadal toczy się rywalizacja o interesy i wpływy między państwami członkowskim. Dlatego nadal musimy prowadzić aktywną, samodzielną i niezależną politykę międzynarodową, która będzie realizować przede wszystkim nasze narodowe interesy, a nie opierać się na barkach danego regionalnego hegemona w regionie czy też wręcz poddania się jego woli. Licząc na to, że będzie bronił i reprezentował również nasze interesy. Musimy sobie uzmysłowić, parafrazując słowa Henrego Temple wielokrotnego ministra i premiera Rządu Jej Królewskiej Mości (Wielka Brytania), że nie ma wiecznych sojuszników, ani wiecznych wrogów, są tylko wieczne interesy i ciąży na nas obowiązek ich ochrony. Wielokrotnie w swej historii nie tylko Wielka Brytania, ale również inne państwa pokazywały i nadal pokazują, że w swych działaniach wobec innych państw kierują się przesłaniem Henrego Temple.

Polska polityka zagraniczna powinna opierać się na pogłębieniu i zacieśnieniu współpracy z państwami z naszego regionu, które mają podobne doświadczenia historyczne i polityczne co Polska. W ostatnich latach nasza polityka zagraniczna skupiła się na kwestii bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa narodowego jest bezsprzecznie dla KUKIZ15 sprawą, która powinna zostać wyłączona z rywalizacji międzypartyjnej i stać się ponad partyjną sprawą, gdzie wszystkie siły polityczne działyby wspólnie na arenie międzynarodowej dla poprawy naszego bezpieczeństwa.

Trzeba również sobie uświadomić, że urzędnicy realizujący naszą politykę międzynarodową, są nie tylko naszymi politycznymi przedstawicielami naszego państwa poza naszymi granicami, ale również w obecnej erze globalnego rynku ekonomicznego stali się naszymi lobbystami na polu gospodarczym lub powinni się nimi stać i to jak najszybciej, aby zacząć silniej wspierać nasze firmy na rynkach zagranicznych. Inne państwa nie widzą problemu z tym że wykorzystują swoje służby dyplomatyczne do aktywnego wspierania swoich firm na zagranicznych rynkach. Dlatego jednym z głównych celów polskiej polityki zagranicznej powinno być zapewnienie możliwości rozwoju gospodarczego, umocnienie pozycji gospodarczej w skali regionalnej oraz globalnej, doprowadzając ostatecznie do wzrostu zamożności obywateli naszego państwa.

Na tym polu kluczowe będą dla Polski zmiany w Unii Europejskiej i kierunek, w którym te zmiany pójdą. KUKIZ15 opowiada się za Europą równych szans, za Europą traktującą tak samo wszystkie państwa pod względem swych praw. KUKIZ15 dążyć będzie do tego, aby Unia Europejska powróciła to swych korzeni, do pierwotnych założeń, stworzonych przez założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Dla KUKIZ15 polska dyplomacja powinna aktywnie włączyć się w propagowanie idei Europy równych szans i stworzenia długofalowej strategii zmiany dla Wspólnoty Europejskiej, aby skończyć z dyktatem dwóch głównych graczy we Wspólnocie. Bez podjęcia tego wyzwania, przez nasze służby dyplomatyczne, dotychczasowe wysiłki dotyczące rozwoju gospodarczego i umocnienia polskiej pozycji gospodarczej w regionie mogą nie zostać zrealizowane. Trzeba też pamiętać o negocjacjach w sprawie budżetu UE na lata 2021 – 2027 oraz o kolejnej perspektywie od 2028 roku.

Sprawą kluczową dla Polski jest również utrzymanie silnej wspólnej polityki rolnej, zwłaszcza w wymiarze finansowym, i dążenie do wyrównania dopłat dla polskich rolników. W tej sprawie nie powinno być żadnych sporów partyjnych. Dla KUKIZ15 wynegocjowanie jak najwyższej kwoty dla Polski jest sprawą wagi narodowej, wręcz żywotnego interesu narodowego Polski. Te pieniądze mają posłużyć polskiemu społeczeństwu, które z powodu II Wojny Światowej oraz przeszło 50 lat trwania systemu komunistycznego, musi gonić inne państwa pod względem rozwoju gospodarczego i zamożności, a nie stać się zakładnikiem w partyjnych rozgrywkach między dwoma głównymi partiami w Polsce.

Polska polityka zagraniczna musi ulec zmianie, przede wszystkim musi zostać dobrze zaplanowana, a następnie konsekwentnie realizowana przez kolejne lata, aby mogła ostatecznie przynieść korzyści Polsce. Autorytet i powaga państwa nie są czymś, co można łatwo sobie kupić, żeby to osiągnąć trzeba ciężko i wytrwale pracować. Nie zgadzamy się na to, aby działania w imieniu Polski na arenie międzynarodowej były prowadzone w sposób nieprzemyślany i chaotyczny.

KUKIZ15 będzie konsekwentnie dążył do tego, aby pomysł na politykę zagraniczną naszego kraju, był dłuższy niż tylko w perspektywie do najbliższych wyborów parlamentarnych. Nie chcemy też awanturniczych i krzykliwych działań naszej dyplomacji, które poza zamieszaniem i zniechęcaniem do siebie innych partnerów, nic Polsce nie dają. Polska dyplomacja musi być prowadzona przez profesjonalne służby dyplomatyczne, a nie przez partyjnych nominatów. W ogromnej mierze autorytet i powagę Polski kreują politycy, którzy poprzez swoje działania mogą wzmocnić pozycję Polski lub ją osłabić. Dlatego chcemy podkreślić, że Polska potrzebuje ponadpartyjnego porozumienia w sprawie polityki zagranicznej, aby można było zacząć wreszcie skutecznie realizować polskie interesy na arenie międzynarodowej.

KUKIZ15 chce Polski w Europie z równymi szansami, równymi płacami i równymi prawami!

Polska polityka międzynarodowa powinna realizować konsekwentnie ponadpartyjnymi podziałami polskie cele dotyczące:

Wzmocnienia naszego bezpieczeństwa.

Poprawy jakości produktów sprowadzanych na polski rynek.

Rozwoju eksportu naszych produktów.

Wspierania polskich firm na rynkach zagranicznych.

Ochrony polskiego rynku przed agresywną ekspansją zagranicznych koncernów.

Umacniania autorytetu i pozycji Polski w relacjach z innymi państwami.

Stworzenia jednolitej polityki Unii Europejskiej wobec innych mocarstw światowych.

Podjęcia reformy Unii Europejskiej.

Skuteczniejszego wspierania interesów polskiej Polonii na świecie.

Skuteczniejszego promowania Polski.

Aktywnej promocji polskich produktów.


BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!

BUDUJMY WSPÓLNIE SILNĄ POLSKĘ

Wesprzyj KUKIZ15 na swój własny sposób!